مدارک زبان رهگیری زبان انگلیسی

TrackTest English certificate

مدارک زبان انگلیسی ارائه شده توسط این مرکز، به صورت چاپی و پس از گذراندن موفقیت آمیز هر سطح طبق استاندارد های مرجع ساختار مشترک زبانی اتحادیه اروپا صادر می شوند.

مدرک رهگیری زبان انگلیسی شامل این موارد است:

نمونه مدارک صادر شده توسط مرکز رهگیری زبان:

English test certificate

مدرک رهگیری زبان انگلیسی شامل مهارت های اصلی زبان

English certificate intermediate

مدرک رهگیری زبان انگلیسی با تایید هویت و شامل مهارت های اصلی زبان

English receptive skills- exam report

نمونه گزارش از آزمون شامل توضیح مهارت های اصلی

Speaking and Writing exam report

نمونه گزارش آزمون شامل تفسیر نتایج

Get your TrackTest English Certificate

Scroll to top