Ezgamin z mówienia i pisania po angielsku

Test online sprawdzający umiejętności produktywne
z certyfikatem i zindywidualizowaną informacją zwrotną

Rozpocznij test

Egzamin z mówienia i pisania jest modułem opcjonalnym, uzupełniającym testy bazowe.

Część 1: English Speaking Test (mówienie)

Osiem ogólnych, konwersacyjnych pytań w języku angielskim. Odpowiedzi (czas – maksymalnie 1 minuta) są nagrywane i oceniane w czterech aspektach: zakres środków leksykalno-gramatycznych, poprawność leksykalno-gramatyczna, płynność wypowiedzi i spójność wypowiedzi.

Część 2: English Writing Test (wypowiedź pisemna)

Dwa zadania oceniające umiejętność pisemnej interakcji (formularze, notatki, wiadomości) i umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych (sprawozdania i krótkie wypracowania, do 150 słów).

Egzamin dodatkowy, uzupełniający testy bazowe na wszystkich poziomach

Do egzaminu z mówienia i pisania można przystąpić po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu głownego oferowanego przez TrackTests (sprawdzającego umiejętności receptywne: znajomość gramatyki, czytanie i rozumienie ze słuchu) na poszczególnych poziomach (A1-C2).

Rozpocznij test z angielskiego teraz

English language levels CEFR

Certyfikat z poświadczeniem umiejętności produktywnych

Pozytywne wyniki egzaminu z mówienia i pisania (Adekwatne do określonego poziomu / Powyżej określonego poziomu) zostaną automatycznie dodane do certyfikatu TrackTest CEFR z testu głównego z danego poziomu. Protokół z egzaminu z mówienia i pisania jest sporządzany przez naszych egzaminatorów i przekazywany na konto użytkownika.

Zdobądź certyfikat z języka angielskiego

English proficiency exam certificate

Rozpocznij test z angielskiego teraz i zdobądź certyfikat

Scroll to top