Prípadová štúdia: Úroveň angličtiny uchádzačov o prácu v strednej Európe

Anglicky jazyk Cechy, Slovensko Madarsko

Cieľ: Zmerať úroveň angličtiny uchádzačov o zamestnanie v Českej republike, Slovensku a Maďarsku

Testovaná vzorka: 30.000 uchádzačov o zamestnanie zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ktorí si v životopise uviedli znalosť anglického jazyka.
Trvanie: jún  2015- jún 2017
Použité testy: TrackTest English Core test (gramatika, čítanie, počúvanie), úrovne A2-C2 podľa Spoločného referenčného rámca (SERR)
Chcete skúsiť podobný projekt? Vytvorte si profil vašej organizácie zdarma>>

Výsledky:

Najviac, takmer tretina uchádzačov o prácu na Slovensku ovláda angličtinu na úrovni B1 (mierne pokročilý). Na tejto úrovni by kandidát mal zvládnuť väčšinu situácií, v ktorých potrebuje hovoriť a rozumieť počas bežného každodenného kontaktu.

Len o niečo menej (27%) je uchádzačov na úrovni B2 (stredne pokročilý). Na tejto úrovni už dokážu porozumieť dlhšej reči, prednáškam o známej téme a knihe v originále. Dokážu viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vedia vyjadriť svoje názory, aj keď niekedy s gramatickými chybami.

Najvyššiu úroveň C2 (Expert) zvládlo len 8 percent všetkých kandidátov.

certifikáty angličtiny SK,CZ,HU

Ako sú na tom v porovnaní so susednými krajinami- Českou republikou a Maďarskom?

Slovenskí uchádzači o prácu dopadli najlepšie spomedzi krajín strednej Európy, a to v porovnaní dosiahnutých certifikátov (najväčší pomer úrovne B2 a viac), ako aj v absolútnom porovnaní univerzálneho TrackTest skóre, kde dosiahlo 491 bodov z 1200 bodovej škály.

Českí uchádzači dosiahli 479 bodov a maďarskí 491 bodov. Na porovnanie, v októbri 2016 uverejnila spoločnosť TrackTest celosvetové referenčné skóre School Proficiency Index. Dospelí študenti anglického jazyka (navštevujúci jazykových školy alebo vzdelávanie vo firmách) tam dosiahli v minulom roku priemerné skóre 511 bodov.

Ktoré jazykové zručnosti robia Slovákom najväčšie problémy a kde naopak excelujú?

V rámci jednotlivých zručností podľa očakávania robí najväčšie problémy gramatika, najlepšie si testovaní poradili s porozumením počúvaného textu.

Gramatika, čítanie, počúvanie

Najväčšie problémy majú Slováci s používaním minulých a a budúcich časov a správnym použitím predložiek.

Naopak, vynikajú pri stupňovaní prídavných mien, používaní určitých a  neurčitých členov (a/the), a pomerne prekvapivo aj v slovnej zásobe a ustálených slovných spojeniach (idiómoch), čo sú kategórie charakterizujúce aktívnu znalosť jazyka.

Zaujímavo dopadlo aj porovnanie silných a slabých gramatických kategórií v jednotlivých krajinách. Slovenskí a českí uchádzači robia v testoch podobné chyby a dosiahli veľmi podobnú úspešnosť v 15 zo 17 gramatických kategórií, čo je zrejme spôsobené príbuznosťou jazyka. Voči maďarským uchádzačom sú výrazne lepší v prídavných menách/zámenách, stupňovaní prídavných mien a slovnej zásobe.

Naopak, maďarskí kandidáti, aj keď vo všeobecnosti dosiahli slabšie výsledky, predstihli Slovákov a Čechov v otázkach na použitie budúceho času.

gramatické kategórie v angličtine

Chcete skúsiť podobný projekt? Vytvorte si profil vašej organizácie zdarma>>

Scroll to top