Výzkumné aktivity pro testování angličtiny

Tracktest English Assessment využívá k testování Společný evropský referenční rámec a řídí se etickými standardy spravedlivého testování ve vzdělávání, které jsou uvedeny ve Standardech pro pedagogické a psychologické testování vydaných Americkou asociací pro výzkum ve vzdělávání (AERA/APA/NCME 1999: ISBN 0-935302-25-5). Podívejte se na naše studie validity a reliability.

ALTE member

Tracktest je institucionální affiliate organizací ALTE (Association of Language Testers in Europe) a AERA (American Educational Research Association).

Eaguals member

Tracktest je přidruženým členem organizace Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services), jejímž posláním je podporovat excelenci v jazykovém vzdělávání na celém světě poskytováním poradenství a podpory výukovým institucím i jednotlivcům.

AERA member

Naši výzkumní pracovníci jsou také členy SIG pro testování, hodnocení a posuzování IATEFL (Mezinárodní asociace učitelů angličtiny jako cizího jazyka), SIG CEFR EALTA (Evropské asociace pro testování a hodnocení jazyků) a ICAEA (Mezinárodní asociace pro angličtinu v civilním letectví) a dodržují kodex těchto organizací.

Výzkumné studie a analýzy:

Tracktest studie validity

Měření expertní shody s výsledkem počítačového testu angličtiny Tracktest

Porovnání výsledků testu angličtiny TrackTest s hodnoceními ESL expertů jazykové školy s použitím váženého koeficientu Cohenova kappa ukázalo podstatnou až téměř dokonalou shodu (Kappa(weights: squared) = .826 (p < .001).

Reliabilita testu angličtiny Tracktest (studie)

Měření metodou test-retest s použitím koeficientu Cronbachova alfa

306 studentů na soukromé škole v Istanbulu opakovalo třikrát test anglického jazyka TrackTest měsíc po měsíci. Výsledky ukázaly koeficient Cronbachova alfa na úrovni 0.816, t.j. test angličtiny s vysokou reliabilitou.

Případová studie

Pokrok ve znalosti angličtiny zaměstnanců měřený pomocí testu Tracktest

600 úředníků z 12 ministerstev a státních organizací navštěvovalo kurzy anglického jazyka v rámci přípravy na předsednictví EU. V průběhu 12 měsíců dosáhly 14% zlepšení znalosti angličtiny měřeno testem angličtiny Tracktest.

Studie

Analýza písemných výstupů v druhém jazyce na univerzitní úrovni

Cílem této studie bylo identifikovat a kategorizovat chyby nerodilých studentů v písemných výstupech, zjistit, které výzkumné nástroje – mobilní čtecí aplikace (experimentální skupina) nebo internetový článek (kontrolní skupina) jsou efektivnější, a určit, zda se zlepší jazykové znalosti studentů.

Sektorová analýza

Úroveň anglického jazyka uchazeče o práci ve střední Evropě

Výsledky testů z angličtiny 30 000 uchazečů o zaměstnání ze Slovenska, České republiky a Maďarska – průměrná úroveň, nejčastější chyby a rozdíly mezi zeměmi.