Poziomy języka angielskiego ESOKJ (CEFR)

Testy języka angielskiego TrackTest używają do oceny popularnego standardu ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Podział na sześć referencyjnych poziomów języka angielskiego jest powszechnie akceptowany jako globalna norma klasyfikacji stopnia, w jakim dana osoba zna język obcy.

Poziomy języka angielskiego ESOKJ są używane we wszystkich nowoczesnych podręcznikach języka angielskiego i szkołach językowych. Zaleca się stosowanie poziomów ESOKJ w CV (życiorys, Europass CV) i innych dokumentach poświadczających znajomość języka angielskiego. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych poziomów biegłości językowej ESOKJ (CEFR) z przybliżonym odpowiednikiem innych globalnych programów oceny znajomości języka angielskiego – Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL.

Rozpocznij bezpłatny test kwalifikacyjny z języka angielskiego

Poziomy A – English Basic User

Poziom A1 (Początkujący, Beginner)

English test A1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Rozpocznij test z angielskiego – A1.

Poziom A2 (Niższy średnio zaawansowany, Elementary English)

English level test A2Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w zwykłych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Rozpocznij test z angielskiego – A2.
Porównywalny poziom z Cambridge KEY (KET) certificate.

Poziomy B – English Independent User

Poziom B1 (Średnio zaawansowany, Intermediate English)

b1_level_englishOsoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Rozpocznij test z angielskiego – B1.
Porównywalny poziom z Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Poziom B2 (Wyższy średnio zaawansowany, Upper-Intermediate)

b2_level_englishOsoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Rozpocznij test z angielskiego – B2.
Porównywalny poziom z Cambridge First Certificate – English FCE certificate, BEC Vantage, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

Poziomy C- Proficient English User

Poziom C1 (Zaawansowany, Advanced English)

c1_level_englishOsoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Rozpocznij test z angielskiego – C1.
Porównywalny poziom z Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

Poziom C2 (Profesjonalny, Proficiency)

c2_level_englishOsoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Rozpocznij test z angielskiego – C2.
Porównywalny poziom z Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS exam 8-9.

Rozpocznijdarmowy test z języka angielskiego kwalifikacyjny

Scroll to top