Poziomy języka angielskiego ESOKJ (CEFR)

Tracktest English Test wykorzystuje do oceny popularny standard ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang. CEFR). Sześć referencyjnych poziomów języka angielskiego jest powszechnie akceptowanych jako światowy standard oceny biegłości językowej.

Poziomy języka angielskiego CEFR są używane przez wszystkie nowoczesne książki do języka angielskiego i szkoły języka angielskiego. Zaleca się stosowanie poziomów CEFR w życiorysach zawodowych (curriculum vitae, CV, Europass CV) i innych referencjach na poziomie języka angielskiego. Wymieniamy tutaj deskryptory CEFR dla poziomu biegłości językowej z przybliżonym odpowiednikiem innych globalnych programów oceny języka angielskiego: Cambridge ESOL, Canadian Language Benchmarks / Canadian English Language Proficiency Index Program (CLB/CELPIP), Canadian Academic English Language Assessment (CAEL), BULATS , IELTS i TOEFL.

Określ swój poziom angielskiego

dzięki naszemu bezpłatnemu adaptacyjnemu pre-testowi wstępnemu z języka angielskiego

English Basic User (A1-A2)

Level A1

Poziom A1 (Początkujący / Beginner)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Rozpocznij test z języka angielskiego A1

Podobny do: Cambridge BULATS score 10-19, Young Learners English (YLE) Movers.

Level A2

Poziom A2 (Niższy średnio zaawansowany / Elementary English)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w zwykłych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Rozpocznij test z języka angielskiego A2

Podobny do: Cambridge KEY (KET) certificate, BULATS score 20-39, CLB/CELPIP 4, YLE Flyers.

English Independent User (B1-B2)

Level B1

Poziom B1 (Średnio zaawansowany / Intermediate English)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Rozpocznij test z języka angielskiego B1

Podobny do: Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Level B2

Poziom B2 (Wyższy średnio zaawansowany / Upper-Intermediate English)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Rozpocznij test z języka angielskiego B2

Podobny do: Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, BULATS score 60-74, CLB/CELPIP 6-7, CAEL 60, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

Proficient English User (C1, C2)

Level C1

Poziom C1 (Zaawansowany / Advanced English)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Rozpocznij test z języka angielskiego C1

Podobny do: Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, BULATS score 75-89, CLB/CELPIP 8-9, CAEL 70, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

Level C2

Poziom C2 (Profesjonalny / Proficiency)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Rozpocznij test z języka angielskiego C2

Podobny do: Cambridge English Proficiency (CPE), BULATS score 90-100, CLB/CELPIP 10-12, CAEL 80-90, IELTS exam 8-9.