Úrovne angličtiny SERR (CEFR)

Tracktest English Assessment používa na hodnotenie populárnu škálu SERR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, anglicky CEFR). Šesť referenčných úrovní angličtiny (A1, A2, B1, B2, C1, C2) je všeobecne prijímaných ako celosvetový štandard pre hodnotenie jazykových znalostí jednotlivca.

Úrovne SERR sa používajú vo všetkých moderných učebniciach angličtiny a jazykových školách. Používanie úrovní podľa SERR sa odporúča v pracovných životopisoch (curriculum vitae, CV, Europass CV). Uvádzame tu popis úrovní jazykových znalostí podľa SERR s približnými ekvivalentmi pre ďalšie globálne systémy hodnotenia angličtiny- Cambridge ESOL, Canadian Language Benchmarks / Canadian English Language Proficiency Index Program (CLB/CELPIP), Canadian Academic English Language Assessment (CAEL), BULATS, IELTS a TOEFL.

Odpovede na často kladené otázky o Spoločnom európskom rámci, ako napríklad „Aká je najžiadanejšia úroveň SERR?“ alebo „Ktorá úroveň definuje plynule hovoriaceho a ktorá rodeného hovoriaceho?“ nájdete v častých otázkach o SERR (CEFR).

Zistite svoju úroveň

s krátkym rozraďovacím testom angličtiny zdarma

Úrovne A1-A2 (Angličtina základy / English Basic User)

Level A1

Test angličtiny A1 (Úplný začiatočník / Beginner)

Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiem základné slová a frázy, týkajúce sa mňa, mojej rodiny, práce a podobne.
Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach napr. kúpa cestovného lístku, spýtanie sa na správny smer/cestu. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Čítam a rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam.
Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.

Začnite test z angličtiny A1

Približne na úrovni Cambridge BULATS score 10-19, Young Learners English (YLE) Movers.

Level A2

Test angličtiny A2 (Začiatočník / Elementary English)

Rozumiem najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte vecí ktoré sa ma týkajú napr. rodina, práca, nakupovanie, moje mesto.
Orientujem sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku.
Nadviažem spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je pre mňa ťažké.
Dokážem napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.

Začnite test z angličtiny A2

Približne na úrovni Cambridge KEY (KET) certificate, BULATS score 20-39, CLB/CELPIP 4, YLE Flyers.

Úrovne B1-B2 (Samostatný používateľ angličtiny / English Independent User)

Level B1

Test angličtiny B1 (Mierne pokročilý / Intermediate English)

Rozumiem pointe televízneho programu alebo správ o aktuálnych udalostiach.
Zvládnem väčšinu situácií, v ktorých potrebujem hovoriť a rozumieť a ktoré sa vyskytujú počas cestovania alebo bežného každodenného kontaktu.
Dokážem opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh.
Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú.

Začnite test z angličtiny B1

Približne na úrovni Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Level B2

Test angličtiny B2 (Stredne pokročilý / Upper-Intermediate English)

Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téme dostatočne známa.
Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiem knihe v origináli. Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory, aj keď s gramatickými chybami.
Dokážem napísať podrobný text o témach, ktoré poznám, napíšem referát alebo správu.

Začnite test z angličtiny B2

Približne na úrovni Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, BULATS score 60-74, CLB/CELPIP 6-7, CAEL 60, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

Úrovne C1-C2 (Znalosť angličtiny expert / Proficient English User)

Level C1

Test angličtiny C1 (Pokročilý / Advanced English)

Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené.
Čítam faktické a literárne texty, pričom rozoznávam rozdiely v štýle.
Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívam jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely.
Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.

Začnite test z angličtiny C1

Približne na úrovni Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, BULATS score 75-89, CLB/CELPIP 8-9, CAEL 70, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

Level C2

Test angličtiny C2 (Expert / Proficiency)

Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už naživo alebo z vysielania.
Ľahko čítam všetky formy písaného jazyka, vrátane abstraktných textov.
Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy.
Dokážem napísať hladko plynúci text v rôznych štýloch, dokážem napísať napr. zhrnutie a recenziu odbornej práce alebo literárneho diela.

Začnite test z angličtiny C2

Približne na úrovni Cambridge English Proficiency (CPE), BULATS score 90-100, CLB/CELPIP 10-12, CAEL 80-90, IELTS exam 8-9.

Časté otázky o štandarde SERR (CEFR)

Koľko úrovní má jazykový štandard SERR (CEFR)?

Stupnica SERR má šesť úrovní jazykových znalostí (A1, A2, B1, B2, C1 a C2). Sú zoskupené do troch širších úrovní: A1-A2 (základy), B1-B2 (samostatný používateľ) a C1-C2 (expert).

Aká je najčastejšie používaná úroveň SERR?

Najžiadanejšou úrovňou v prípadoch, keď zamestnávatelia požadujú „aktívne ovládanie anglického jazyka“, je úroveň B2.
Táto úroveň je tiež obyklou požiadavkou na prijatie na štúdium vyšších stupňov na školách, napríklad pre medzinárodné stredoškolské programy international baccalaureate (IB) alebo pre vysoké školy.

Čo je to úroveň Vantage?

Ide o alternatívny spôsob pomenovania pre úrovne CEFR v angličtine, kde Vantage znamená úroveň B2.
Názvy ďalších úrovní sú: A1- Breakthrough, A2- Waystage, B1- Threshold, B2- Vantage, C1- Advanced, C2- Mastery.

Ktorá úroveň CEFR je najvyššia?

C2 (Proficiency) je najvyššia úroveň, ktorú môžete dosiahnuť na stupnici SERR (CEFR).

Je úroveň C2 úrovňou rodeného hovoriaceho (native speaker)?

Dosiahnutá úroveň C2 nemá žiadny súvis s tým, čo sa niekedy označuje ako výkon idealizovaného „rodeného hovoriaceho“, „dobre vzdelaného rodeného hovoriaceho“ alebo „takmer rodeného hovoriaceho“. Úroveň C2 nie je určená na to, aby naznačovala kompetenciu rodeného alebo takmer rodeného hovoriaceho, ale charakterizuje stupeň presnosti, vhodnosti a jednoduchosti ovládania jazyka (podrobnejšie vysvetlenie môžete nájsť v CEFR Companion Volume 2018, s. 35).

Ktorá úroveň SERR (CEFR) zodpovedá schopnosti hovoriť plynule po anglicky?

Plynulosť (t. j. rozprávanie bez váhania a prestávok) je len jedným z faktorov, ktoré prispievajú k celkovej jazykovej zdatnosti. Je to veľmi vágny pojem, ak sa používa samostatne. Pri skúške Tracktest sa plynulosť hodnotí vo voliteľnej ústnej časti testu angličtiny spolu s presnosťou, rozsahom a koherenciou.
V rámci stupnice SERR sa od vás očakáva primeraný stupeň plynulosti na úrovni B1 a na vyšších úrovniach by sa to malo ďalej zlepšovať.

Potrebujete medzinárodný certifikát z angličtiny?