Jazykové úrovne angličtiny SERR (CEFR)

CEFR urovne anglictinyTrackTest online test angličtiny používa pre hodnotenie angličtiny jazykové úrovne, ktoré určuje Spoločný európsky referenčný rámec (SERR, anglicky CEFR). SERR je dokument Rady Európy, ktorý definuje šesť kategórií znalosti anglického jazyka- A1,A2,B1,B2,C1,C2.

Úrovne jazyka podľa SERR používajú všetky moderné učebnice anglického jazyka a jazykové školy. Používanie SERR úrovní jazyka sa odporúča aj v dokumentoch ako je životopis (curriculum vitae, CV) a Europass. V tomto prehľade uvádzame okrem popisu znalostí jazyka aj približné porovnanie s inými rozšírenými škálami hodnotenia úrovne anglického jazyka- Cambridge, IELTS a TOEFL.

Úrovne anglického jazyka podľa CEFR (anglická verzia): English proficiency levels CEFR

Zistite svoju úroveň angličtiny s naším rozraďovacím testom zdarma

Úrovne angličtiny A1-A2

Úroveň angličtiny A1 (Úplný začiatočník, Beginner)

CEFR úroveň A1Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiem základné slová a frázy, týkajúce sa mňa, mojej rodiny, práce a podobne.
Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach napr. kúpa cestovného lístku, spýtanie sa na správny smer/cestu. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Čítam a rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam.
Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.

Začať test angličtiny A1.

Úroveň angličtiny A2 (Začiatočník, Elementary English)

Úroveň angličtiny A2Rozumiem najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte vecí ktoré sa ma týkajú napr. rodina, práca, nakupovanie, moje mesto.
Orientujem sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku.
Nadviažem spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je pre mňa ťažké.
Dokážem napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.

Začať test angličtiny A2.
Približne na úrovni Cambridge KEY (KET) certificate.

Úrovne angličtiny B1-B2

Úroveň angličtiny B1 (Mierne pokročilý, Intermediate English)

CEFR úroveň B1Rozumiem pointe televízneho programu alebo správ o aktuálnych udalostiach.
Zvládnem väčšinu situácií, v ktorých potrebujem hovoriť a rozumieť a ktoré sa vyskytujú počas cestovania alebo bežného každodenného kontaktu.
Dokážem opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh.
Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú.

Začať test angličtiny B1.
Približne na úrovni Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, IELTS level 4, English TOEFL skóre 57-86.

Úroveň angličtiny B2 (Stredne pokročilý, Upper-Intermediate English)

CEFR B2Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téme dostatočne známa.
Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiem knihe v origináli. Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory, aj keď s gramatickými chybami.
Dokážem napísať podrobný text o témach, ktoré poznám, napíšem referát alebo správu.

Začať test angličtiny B2.
Približne na úrovni Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, IELTS úrovne 5-6, TOEFL 87-109.

Úrovne angličtiny C1-C2

Úroveň angličtiny C1 (Pokročilý, Advanced)

CEFR C1Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené.
Čítam faktické a literárne texty, pričom rozoznávam rozdiely v štýle.
Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívam jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely.
Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.

Začať test angličtiny C1.
Približne na úrovni Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC skóre 880.

Úroveň angličtiny C2 (Expert, Proficiency English)

CEFR C2Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už naživo alebo z vysielania.
Ľahko čítam všetky formy písaného jazyka, vrátane abstraktných textov.
Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy.
Dokážem napísať hladko plynúci text v rôznych štýloch, dokážem napísať napr. zhrnutie a recenziu odbornej práce alebo literárneho diela.

Začať test angličtiny C2.
Približne na úrovni Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS exam 8-9.

Zistite svoju úroveň angličtiny s naším rozraďovacím testom zdarma

Scroll to top