Výskumné aktivity na testovanie angličtiny

Tracktest English Assessment využíva k testovaniu Spoločný európsky referenčný rámec a riadi sa etickými štandardmi spravodlivého testovania vo vzdelávaní, ktoré sú uvedené v Standardech pro pedagogické a psychologické testování vydaných Americkou asociací pro výzkum ve vzdělávání (AERA/APA/NCME 1999: ISBN 0-935302- 25-5). Pozrite si naše štúdie validity a spoľahlivosti testu.

ALTE member

Tracktest je inštitucionálnou affiliate organizáciou ALTE (Association of Language Testers in Europe) a AERA (American Educational Research Association).

Eaguals member

Tracktest je aj pridruženým členom organizácie Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services), ktorej poslaním je podporovať excelentnosť v jazykovom vzdelávaní na celom svete poskytovaním poradenstva a podpory vzdelávacím inštitúciám aj jednotlivcom.

AERA member

Naši výskumní pracovníci sú tiež členmi SIG pre testovanie a hodnotenie IATEFL (Medzinárodná asociácia učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka), SIG CEFR EALTA (Európskej asociácie pre testovanie a hodnotenie jazykov) a ICAEA (Medzinárodná asociácia pre angličtinu v civilnom letectve) a dodržiavajú kódex týchto organizácií.

Výskumné štúdie a analýzy:

Tracktest štúdia validity

Meranie expertnej zhody s výsledkom počítačového testu angličtiny Tracktest

Porovnanie výsledkov testu angličtiny Tracktest s hodnoteniami expertov na ESL jazykovej školy s použitím váženého koeficientu Cohenova kappa ukázalo podstatnú až takmer dokonalú zhodu (Kappa (weights: squared) = .826 (p < .001).

Spoľahlivosť testu angličtiny Tracktest (štúdia)

Meranie metódou test-retest s použitím koeficientu Cronbachova alfa

306 študentov na súkromnej škole v Istanbule opakovalo trikrát test anglického jazyka Tracktest mesiac po mesiaci. Výsledky ukázali koeficient Cronbachovho alfa na úrovni 0.816, t.j. test angličtiny s vysokou spoľahlivosťou.

Prípadová štúdia

Pokrok v znalosti angličtiny zamestnancov meraný pomocou testu Tracktest

600 úradníkov z 12 ministerstiev a štátnych organizácií navštevovalo kurzy anglického jazyka v rámci prípravy na predsedníctvo EÚ. V priebehu 12 mesiacov dosiahli 14% zlepšenie znalosti angličtiny merané testom angličtiny Tracktest.

Štúdia

Analýza písomných výstupov v druhom jazyku na univerzitnej úrovni

Cieľom tejto štúdie bolo identifikovať a kategorizovať chyby študentov v písomných výstupoch, zistiť, ktoré výskumné nástroje – mobilné čítacie aplikácie (experimentálna skupina) alebo internetový článok (kontrolná skupina) sú efektívnejšie, a určiť, či sa zlepšia jazykové znalosti študentov.

Sektorová analýza

Úroveň anglického jazyka uchádzača o prácu v strednej Európe

Výsledky testov z angličtiny 30 000 uchádzačov o zamestnanie zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska – priemerná úroveň, najčastejšie chyby a rozdiely medzi krajinami.

Chcete otestovat svojich študentov?