Maturita z anglického jazyka na Slovensku

Maturita (alebo Maturitná skúška) je skúška, ktorá meria vedomosti, zručnosti a všeobecné kompetencie absolventa strednej školy. Je ukončená maturitným vysvedčením – dokladom o ukončení štúdia na strednej škole, ktoré vypovedá o schopnosti študentov pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní. Jedným z testovaným predmetov je aj test z cudzích jazykov, napríklad test z anglického jazyka.

Cieľom externej časti a písomnej formy internej časti maturity z anglického jazyka je otestovanie zručností a kľúčových kompetencií v angličtine, ako sú počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika v kontexte a schopnosť prezentovať vlastný prejav písomnou formou.

Túto časť maturity organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) na základe zadania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Študent sa môže rozhodnúť, či bude robiť test z angličtiny B1 alebo B2 úrovne podľa Spoločného referenčného rámca (SERR/CEFR) (+ pre bilinguálne školy C1).

medzinárodný anglický certifikát

Rovnaké jazykové kompetencie testuje aj nezávislá medzinárodná skúška z angličtiny Tracktest , a to v troch častiach: Gramatika (Use of English), Čítanie a Počúvanie s porozumením. Voliteľne je možné využiť aj doplnkovú Skúšku z hovorenia a písania v anglickom jazyku a získať tak Complete test certifikát s ohodnotením všetkých štyroch zručností.

Na rozdiel od maturity, Tracktest poskytuje po úspešnom ukončení skúšky medzinárodný certifikát z angličtiny, ktorý potvrduje dosiahnutú úroveň v anglickom jazyku. Tento anglický certifikát je možné použiť do prihlášky na ďalšie štúdium alebo ako prílohu k životopisu alebo CV. Certifikát z angličtiny Tracktest je automaticky poskytovaný v anglickom jazyku, takže ho nie je nutné úradne prekladať a jeho platnosť je vždy možné overiť v databáze na overovanie certifkátov.

Porovnanie maturity z angličtiny a medzinárodnej skúšky z anglického jazyka Tracktest:

(Slovenská) Maturita z anglického jazyka: Externá časť a písomná forma internej častiTracktest Test z angličtiny: Complete test (Core test + Speaking&Writing)
Obtiažnosť:Úroveň B1 (60 úloh) alebo B2 (80 úloh)
(+C1 pre bilinguálne školy)
Všetky úrovne (A1, A2, B1, B2, C1 a C2), 44 úloh pre úroveň.
Pre úspešné zvládnutie úrovne je nutné dosiahnuť úspešnosť min. 65%.
Formát:Papierový test v triede len v určenom časeOnline cez počítač alebo smartphone, v ľubovoľnom čase.
Štruktúra:Externá časť:
1. počúvanie s porozumením,
2. gramatika a lexika (používanie jazyka),
3. čítanie s porozumením.
4. Písomná časť
Core test:
1. gramatika (používanie jazyka)
2. čítanie s porozumením
3. počúvanie s porozumením
4. Hovorenie&Písanie
Trvanie:100/120 minút na externú časť + 60 minút pre písomnú časť50 minút (Core test)
+ voliteľne Speaking&Writing (20 minút)
Dostupnost výsledkov:Približne 3 týždne po skúškeOkamžite
(+Speaking&Writing do 7 pracovných dní)
Platnosť výsledku testu:NeobmedzenáNeobmedzená (s anglickým certifikátom)

Porovnanie s maturitou z angličtiny v Česku nájdete tu.

Časté otázky

Je možné skúšku Tracktest použiť ako prípravu na maturitu z angličtiny?

TrackTest je medzinárodná testovacia certifikačná autorita, ktorá na svoj test angličtiny používa vlastný overený konštrukt testu a vlastnú batériu otázok, ktoré sa v rovnakom formáte používajú vo viac ako 120 krajinách sveta. Tracktest nie je v žiadnom prepojení s organizátorom maturitnej skúšky na Slovensku. Napriek tomu obe skúšky vychádzajú z toho istého referenčného rámca a majú podobný formát úloh (s výberom odpovede, cloze, na priraďovanie, P/N a pod.), takže je možné predpokladať značnú výsledkovú zhodu.

Kde všade je uznávaný Tracktest certifikát z angličtiny?

Vzhľadom na globálne pokrytie nemôžeme garantovať automatické uznávanie certifikátu všetkými inštitúciami na celom svete, preto odporúčame overiť si akceptáciu priamo s danou inštitúciou ešte pred podaním prihlášky. Vieme o tom, že overené Tracktest certifikáty boli úspešne použité pri žiadostiach o víza v niektorých európskych krajinach, napr. Dánsko alebo ČR. Pre použitie vo firemnom prostredí môžete pozrieť aj  zoznam firiem používajúcich Tracktest pri výberových konaniach.

Koľko stojí Tracktest skúška z angličtiny?

Rozraďovací test je zdarma, cenu za detailné celoročné testovanie s monitorovaním pokroku nájdete tu. Pre školy a organizácie poskytujeme aj výrazné množstevné zľavy.

Získajte mezinárodný certifikát z angličtiny